تور طبس | دره کال جنی و طاق بند شاه عباسی - اقامتگاه سنتی