تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۲۶۱ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۲
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۵ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۳-۲۸
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۶ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۷ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
گیلان ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۸ ییلاق هلودشت - خانه محلی
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۲۹۹ ییلاق سردگاه - کمپ
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۲
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۳۰۰ ییلاق سردگاه - کمپ
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۷
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۳۰۷/۳۳۰۸ رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
رویداد گیلان ۳۳۰۶/۳۳۰۹/۳۳۱۰ رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۳۲۶۱

سفر : ۲ روزه

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق هلودشت - خانه محلی
گیلان
ییلاق هلودشت - خانه محلی

کد سفر : ۱۹۲۰/۱۹۲۱/۳۲۹۵

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ییلاق سردگاه - کمپ
گیلان
ییلاق سردگاه - کمپ

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۰۵۴/۳۲۹۹

سفر : ۲ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP
رویداد گیلان
رویداد گیلده - خانه محلی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۳۰۷/۳۳۰۸

سفر : ۳ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP
رویداد گیلان
رویداد گیلده - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۳۳۰۶/۳۳۰۹/۳۳۱۰

سفر : ۳ روزه

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین