تورها

جشنواره اردیبهشت


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور لرستان ۴۱۰/۴۱۴ هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
۸۲۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۴ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۰
تور کردستان ۵۱۶/۶۵۵ هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۴
تور شاهراه خراسان ۶۷۲/۶۷۷ هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
۹۴۵,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تور شیراز ۳۹۴/۶۷۹ هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تور ترکمن صحرا ۳۶۷/۶۸۲ هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
۸۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تور کوهرنگ ۶۸۵/۶۸۸ هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۱
تور کوهرنگ ۶۸۵/۶۸۹ هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۵
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۴ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۴۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
تور ماسال ۷۲۱/۷۲۵ اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
۴۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تور خیاو و شیروان دره ۷۳۰/۷۴۴ هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
۹۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تور کردستان ۵۱۶/۷۷۴ سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
۹۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۷
تور ییلاق مازیچال ۸۱۴/۸۱۷ کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
۵۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۲۶
تور جواهردشت ۸۳۹/۸۴۰ کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تور اسالم به خلخال ۸۴۹/۸۶۲ هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
۸۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تور داماش و دریاچه یسان ۸۸۴/۸۸۵ کمپ - میدل باس - بهار ویستان
۵۸۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی
تور لرستان
تور لرستان
هتل - اتوبوس VIP - سرزمین آبشارها
کد سفر ۴۱۰/۴۱۴
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۸
ظرفیت : محدود
۸۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۰
ظرفیت : محدود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
هتل - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۶۵۵
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۴
ظرفیت : محدود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شاهراه خراسان
تور شاهراه خراسان
هتل - اتوبوس VIP - جاده ابریشم
کد سفر ۶۷۲/۶۷۷
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : موجود
۹۴۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور شیراز
تور شیراز
هتل - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان
کد سفر ۳۹۴/۶۷۹
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : محدود
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ترکمن صحرا
تور ترکمن صحرا
هتل - اتوبوس VIP - همنشینی با نوای دوتار
کد سفر ۳۶۷/۶۸۲
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۸
ظرفیت : محدود
۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
کد سفر ۶۸۵/۶۸۸
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۱
ظرفیت : محدود
۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کوهرنگ
تور کوهرنگ
هتل - اتوبوس VIP - دشت لاله های واژگون
کد سفر ۶۸۵/۶۸۹
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۵
ظرفیت : موجود
۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۴
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۲
ظرفیت : موجود
۴۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسال
تور ماسال
اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها
کد سفر ۷۲۱/۷۲۵
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
ظرفیت : موجود
۴۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور خیاو و شیروان دره
تور خیاو و شیروان دره
هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان
کد سفر ۷۳۰/۷۴۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : محدود
۹۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کردستان
تور کردستان
سوییت ویلا - اتوبوس VIP - از پالنگان تا مریوان
کد سفر ۵۱۶/۷۷۴
سفر ۳.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۷
ظرفیت : تکمیل
۹۵۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ییلاق مازیچال
تور ییلاق مازیچال
کمپ - اتوبوس VIP - بر فراز ابرها
کد سفر ۸۱۴/۸۱۷
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۲۶
ظرفیت : موجود
۵۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جواهردشت
تور جواهردشت
کمپ - اتوبوس VIP - زیر پای سماموس
کد سفر ۸۳۹/۸۴۰
سفر ۲.۵ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۸
ظرفیت : موجود
۷۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور اسالم به خلخال
تور اسالم به خلخال
هتل - اتوبوس VIP - از ییلاق الماس تا اندبیل
کد سفر ۸۴۹/۸۶۲
سفر ۳ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۸
ظرفیت : موجود
۸۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور داماش و دریاچه یسان
تور داماش و دریاچه یسان
کمپ - میدل باس - بهار ویستان
کد سفر ۸۸۴/۸۸۵
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۲-۱۹
ظرفیت : موجود
۵۸۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین