تورها

تور های یک روزه


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تور جنگل ارفعده ۴۴۹/۴۵۲ پله پله تا چشمه پر او
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور جنگل انجیلی ۴۶۴/۴۶۷ هفت رنگ خیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین ۴۶۹/۴۷۲ شگفت انگیز مثل علیصدر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور همدان ۴۷۴/۴۷۷ هگمتانه پایتخت مادها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور قلعه رودخان ۴۸۹/۴۹۲ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور تهرانگردی ۷۳۹/۷۴۰ پرسه زنی در شهر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
جنگل راش ۴۳۷/۷۸۳ سر به فلک
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور همدان ۴۷۴/۷۹۵ هگمتانه پایتخت مادها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه رودخان ۴۸۹/۸۶۰ تماشای توامان تاریخ و طبیعت
۱۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور آبشار ترز ۴۲۹/۸۶۱ فولبرد - جنگل های لفور
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور تهرانگردی ۷۳۹/۸۷۰ پرسه زنی در شهر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۸
تور تهرانگردی ۷۴۱/۸۷۱ محله عودلاجان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۷۵ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۷۶ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۷۷ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۷۸ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
تور دامنه های دماوند ۷۰۰/۸۷۹ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور دریاچه یسان ۹۲۴/۹۲۸ بهارِ ویستان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قزوین ۵۰۱/۹۳۲ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور کاشان ۴۷۹/۹۳۶ آیینه تمام نمای تاریخ
۱۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۹۳۹ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۰۷
تور اکو سافاری آذربایجان غربی ۵۶۳/۹۵۳ از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۴ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۴
تور دریاچه شورمست و ورسک ۴۹۴/۹۵۴ از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور جنگل الیمستان ۴۴۴/۹۵۸ جنگل همیشه سبز
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۹۶۱ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قلعه الموت و دریاچه اوان ۹۶۰/۹۶۲ دژ حسن صباح
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور پلنگ دره ۵۱۳/۹۷۲ خاطرات خیس
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
کسیلیان رود ۵۱۴/۹۹۵ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۳
کسیلیان رود ۵۱۴/۹۹۶ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
کسیلیان رود ۵۱۴/۹۹۸ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
کسیلیان رود ۵۱۴/۹۹۹ خنکای جنگل و رود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور قزوین ۵۰۱/۱۰۰۲ پایتخت شاه طهماسب صفوی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۰۰۵ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار ۴۸۴/۱۰۰۶ قدم بر دوش خانه ها
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور فیلبند ۵۱۱/۱۰۰۷ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
تور فیلبند ۵۱۱/۱۰۰۸ بام شرقی مازندران
۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۲۴
تور دامنه های دماوند ۱۰۱۲/۱۰۱۶ لذت استراحت در طبیعت
۴۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور جنگل الیمستان ۴۴۴/۱۰۳۰ جنگل همیشه سبز
۱۳۰,۰۰۰ تومان
محدود ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۱۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تور جنگل ارفعده
تور جنگل ارفعده
پله پله تا چشمه پر او
کد سفر ۴۴۹/۴۵۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور جنگل انجیلی
تور جنگل انجیلی
هفت رنگ خیال
کد سفر ۴۶۴/۴۶۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور غار علیصدر و روستای لالجین
تور غار علیصدر و شهر سفال لالجین
شگفت انگیز مثل علیصدر
کد سفر ۴۶۹/۴۷۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : تکمیل
۱۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۴۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۴۹۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
پرسه زنی در شهر
کد سفر ۷۳۹/۷۴۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۷
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل راش
جنگل راش
سر به فلک
کد سفر ۴۳۷/۷۸۳
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور همدان
تور همدان
هگمتانه پایتخت مادها
کد سفر ۴۷۴/۷۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه رودخان
تور قلعه رودخان
تماشای توامان تاریخ و طبیعت
کد سفر ۴۸۹/۸۶۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور آبشار ترز
تور آبشار ترز
فولبرد - جنگل های لفور
کد سفر ۴۲۹/۸۶۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
پرسه زنی در شهر
کد سفر ۷۳۹/۸۷۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۸
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور تهرانگردی
تور تهرانگردی
محله عودلاجان
کد سفر ۷۴۱/۸۷۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ظرفیت : موجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۸
ظرفیت : موجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۱
ظرفیت : موجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۱۴
ظرفیت : موجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۸۷۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه یسان
تور دریاچه یسان
بهارِ ویستان
کد سفر ۹۲۴/۹۲۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۹۳۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور کاشان
تور کاشان
آیینه تمام نمای تاریخ
کد سفر ۴۷۹/۹۳۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۹۳۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
تور اکو سافاری آذربایجان غربی
از دریاچه دالامپر تا آبشار سوله دوکل
کد سفر ۵۶۳/۹۵۳
سفر ۴ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۴
ظرفیت : تکمیل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دریاچه شورمست و ورسک
تور دریاچه شورمست و ورسک
از پل پیروزی تا دریاچه طبیعی
کد سفر ۴۹۴/۹۵۴
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل
۱۲۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۹۵۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح
کد سفر ۹۶۰/۹۶۱
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
تور قلعه الموت و دریاچه اوان
دژ حسن صباح
کد سفر ۹۶۰/۹۶۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور پلنگ دره
تور پلنگ دره
خاطرات خیس
کد سفر ۵۱۳/۹۷۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۸۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۳
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : تکمیل
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
کسیلیان رود
کسیلیان رود
خنکای جنگل و رود
کد سفر ۵۱۴/۹۹۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور قزوین
تور قزوین
پایتخت شاه طهماسب صفوی
کد سفر ۵۰۱/۱۰۰۲
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۱۰۰۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
تور ماسوله و دریاچه سقالکسار
قدم بر دوش خانه ها
کد سفر ۴۸۴/۱۰۰۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۱۰۰۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور فیلبند
تور فیلبند
بام شرقی مازندران
کد سفر ۵۱۱/۱۰۰۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
ظرفیت : موجود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
تور دامنه های دماوند
تور دامنه های دماوند
لذت استراحت در طبیعت
کد سفر ۱۰۱۲/۱۰۱۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل
۴۶۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور جنگل الیمستان
تور جنگل الیمستان
جنگل همیشه سبز
کد سفر ۴۴۴/۱۰۳۰
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۱۰
ظرفیت : محدود
۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین