تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه­ گیر و کلیشه­ ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­­ای مانند  "سین و صاد"  که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی آیینه ­ای برای آمیختنِ اصوات، موسیقی و آرامش بی­ مانندِ طبیعت را فراهم آورده­ است.

کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۶
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۰
ظرفیت : تکمیل

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۹
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۳-۳۱
ظرفیت : تکمیل

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۷
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۱۳
ظرفیت : محدود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۸
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۱۴
ظرفیت : تکمیل

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۸
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۰
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۷
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۱
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۹
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۷
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۶
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۴-۲۸
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کمپینگ دامنه های البرز
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰
سفر ۲ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۰۳
ظرفیت : موجود

۶۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
دامنه های دماوند
دامنه های دماوند
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
کد سفر ۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۵
سفر ۱ روزه از ۱۳۹۸-۰۵-۰۴
ظرفیت : موجود

۴۹۵,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۶ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۹ آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۷ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۸ آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۸ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۷ آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۹ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۶ آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰ جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
دامنه های دماوند
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۵ آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
دامنه های دماوند ۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۶
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۹
آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۳-۳۱
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۷
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
محدود ۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۳
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۸
آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
تکمیل ۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۸
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۰
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۷
آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۱
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۸۹
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۶
آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
۷۰۰/۱۵۱۰/۸۹۰
جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۶۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۳
۷۰۰/۱۵۰۸/۸۷۵
آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱ روزه
۱۳۹۸-۰۵-۰۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی