تورها

سین و صاد

وقتی قرار است شرکت آفتاب کلوت را به عنوان میزبانِ سفرهای خود انتخاب کنید، لازم است انتظاری فَرای سفرهای همه گیر و کلیشه­ ای داشته باشید؛ تورهای ویژه­ای مانند "سین و صاد" که از واژگانِ سفر و صدا گرفته شده، فضایی برای آمیختنِ یکی از زیباترین آفریده ­های خداوند، یعنی موسیقی و آرامش بی مانندِ طبیعت را فراهم آورده است.


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی