تورها

افریقا

آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۷-۱۱-۱۵
ظرفیت : محدود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی(14 روزه)
آفریقای جنوبی(14 روزه)
4 شب کیپ تان + 3 شب دوربان +2 شب سان سیتی + 2 شب پارک جنگلی + 2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۴ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۶
ظرفیت : محدود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
سفر ۱۱روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۸
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
سفر ۱۱روز از ۱۳۹۷-۱۲-۲۹
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۱
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
سفر ۱۱روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۲
ظرفیت : محدود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
سفر ۱۱روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۵
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی(10 روزه)
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
سفر ۱۰ روز از ۱۳۹۸-۰۱-۰۶
ظرفیت : موجود
۰ تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی(10 روزه)
۰ تومان
محدود ۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۱-۱۵
آفریقای جنوبی(14 روزه)
آفریقای جنوبی(14 روزه)
۰ تومان
محدود ۱۴ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۶
آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
۰ تومان
محدود ۱۱روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
آفریقای جنوبی(11روزه)
آفریقای جنوبی(11روزه)
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
آفریقای جنوبی(10 روزه)
آفریقای جنوبی
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آفریقای جنوبی(10 روزه) 4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
محدود ۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۱-۱۵
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۱
4 شب کیپ تان +3 شب پارک جنگلی +2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
موجود
۱۰ روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
آفریقای جنوبی(14 روزه) 4 شب کیپ تان + 3 شب دوربان +2 شب سان سیتی + 2 شب پارک جنگلی + 2 شب ژوهانسبورگ
۰ تومان
محدود ۱۴ روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۶
آفریقای جنوبی(11روزه) 2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۸
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۷-۱۲-۲۹
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
۰ تومان
محدود ۱۱روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۲
2 شب ژوهانسبورگ +2شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی + 4 شب کیپ تان
۰ تومان
موجود
۱۱روز
۱۳۹۸-۰۱-۰۵
منطقه / نوع تور نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی