تورها

اروپا

همسفر با کلوت راهیِ نقاط مختلف اروپا می‌شویم. تور دورِ اروپای کلوت و سفرهای اروپایی به کشورهای مختلف، بخشی از سفرهای خارجی کلوت هستند. تور اسپانیا، تور سوئیس، تور ایتالیا، تور فرانسه، تور هلند و تور مجارستان از جمله سفرهای اروپایی کلوت هستند که در فصول مختلف سال انجام می‌شوند.

لوگانو
سوئیس
لوگانو

کد سفر : ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱

سفر : ۵روز

690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیتجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - رم
سوئیس - ایتالیا
لوگانو - رم

کد سفر : ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹

سفر : ۷ روزه

1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوزان - رم - ونیز
سوئیس - ایتالیا
لوزان - رم - ونیز

کد سفر : ۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱

سفر : ۷ روزه

1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
لوگانو - پاریس
سوئیس-فرانسه
لوگانو - پاریس

کد سفر : ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲

سفر : ۷ روزه

1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس-فرانسه
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴

سفر : ۷ روزه

1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس-فرانسه
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴

سفر : ۹ روزه

1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
سوئیس
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)

کد سفر : ۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳

سفر : ۵ روزه

790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۲ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹ لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
سوئیس - ایتالیا
۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱ لوزان - رم - ونیز
1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲ لوگانو - پاریس
1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵ لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴ زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴ پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
سوئیس
۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳ مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲ لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
سوئیس
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳ لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
سوئیس ۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۱
لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۲
لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۴
لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵روز
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۳۶۵
لوگانو
690€
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
۶۲۱/۲۵۰۲/۲۵۰۳
مونترو (ویژه سال نو میلادی 2020)
790€
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۲
لوگانو
690€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
۶۲۱/۱۴۶۹/۲۵۹۳
لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
سوئیس - ایتالیا ۹۵۵/۱۶۷۹/۲۳۹۹
لوگانو - رم
1090€
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
۹۵۵/۲۴۰۰/۲۴۰۱
لوزان - رم - ونیز
1390€
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۲
سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۷۶۲/۲۴۰۲
لوگانو - پاریس
1180€
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
۶۵۰/۲۴۰۳/۲۴۰۴
زوریخ - پاریس (ویژه سال نو میلادی 2020)
1490€
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
۶۵۰/۲۵۶۳/۲۵۶۴
پاریس - لوگانو (ویژه سال نو میلادی 2020)
1440€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۹ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
منطقه / نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی