تورها

اروپا

مرز اروپا و آسیا با کوه‌های اورال جدا شده است و این قاره بعد از اقیانوسیه، کوچک‌ترین قاره‌ی جهان است. قاره‌ای کوچک اما با جذابیت‌های بی‌شمار و فوق‌العاده که از هرلحاظ تقابل سنت و مدرنیته را در کنار مناظر طبیعی شگفت‌انگیز و کوهستان‌های مرتفع، نشان می‌دهد. بخشی از تاریخ جهان را در شهرهای مهم اروپا می‌توان دید: موزه‌ها، کلیساها، قلعه‌ها و ساختمان‌های عظیم و باشکوهی که هریک یادگاری از دوران کهن هستند و تاریخ جهان را حی و حاضر پیش چشمانمان می‌آورند.

تور سوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۶۲۲
سفر ۵ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۳
ظرفیت : محدود


690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس - اسپانیا
تورسوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون
کد سفر ۸۳۳/۸۳۴
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل


1090€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تور سوئیس
زوریخ - لوزان
کد سفر ۲۲۳/۸۸۱
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : محدود


790€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور اسپانیا
اروپا
مادرید، بارسلون
کد سفر ۷۸/۱۳۶
سفر ۸ روز از ۱۳۹۸-۰۳-۰۹
ظرفیت : تکمیل


1295€
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس-فرانسه
تور سوئیس-فرانسه
لوزان -پاریس
کد سفر ۶۵۰/۱۰۱۱
سفر ۷روز از ۱۳۹۸-۰۴-۰۶
ظرفیت : موجود


1290€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۰۵
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۴-۱۹
ظرفیت : موجود


690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس
تور سوئیس
زوریخ - لوزان
کد سفر ۲۲۳/۹۰۶
سفر ۶روز از ۱۳۹۸-۰۴-۲۷
ظرفیت : موجود


790€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تور سوئیس- ایتالیا
تور سوئیس- ایتالیا
تور لوگانو-رم
کد سفر ۱۰۱۸/۱۰۱۹
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۰۹
ظرفیت : موجود


990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۹۲
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ظرفیت : موجود


690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس-ایتالیا
تورسوئیس-ایتالیا
لوگانو-میلان-ونیز
کد سفر ۹۵۵/۱۰۰۳
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ظرفیت : موجود


1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس - اسپانیا
تورسوئیس - اسپانیا
تور لوزان - بارسلون
کد سفر ۸۳۳/۹۰۷
سفر ۷ روز از ۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ظرفیت : موجود


1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تورسوئیس
تورسوئیس
تور لوگانو
کد سفر ۶۲۱/۹۹۳
سفر ۵روز از ۱۳۹۸-۰۶-۲۰
ظرفیت : موجود


690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تورسوئیس
۶۲۱/۶۲۲ تور سوئیس
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
تورسوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۸۳۴ تورسوئیس - اسپانیا
1090€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور سوئیس
۲۲۳/۸۸۱ تور سوئیس
790€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
اروپا
۷۸/۱۳۶ تور اسپانیا
1295€
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور سوئیس-فرانسه
۶۵۰/۱۰۱۱ تور سوئیس-فرانسه
1290€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تورسوئیس
۶۲۱/۹۰۵ تورسوئیس
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
تور سوئیس
۲۲۳/۹۰۶ تور سوئیس
790€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶روز
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
تور سوئیس- ایتالیا
۱۰۱۸/۱۰۱۹ تور سوئیس- ایتالیا
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
تورسوئیس
۶۲۱/۹۹۲ تورسوئیس
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
تورسوئیس-ایتالیا
۹۵۵/۱۰۰۳ تورسوئیس-ایتالیا
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
تورسوئیس - اسپانیا
۸۳۳/۹۰۷ تورسوئیس - اسپانیا
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
تورسوئیس
۶۲۱/۹۹۳ تورسوئیس
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی


منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
تورسوئیس ۶۲۱/۶۲۲ تور لوگانو
690€
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۵ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۳
۶۲۱/۹۰۵ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۴-۱۹
۶۲۱/۹۹۲ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
۶۲۱/۹۹۳ تور لوگانو
690€
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۵روز
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
تورسوئیس - اسپانیا ۸۳۳/۸۳۴ تور لوزان - بارسلون
1090€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۷ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۸۳۳/۹۰۷ تور لوزان - بارسلون
1320€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
تور سوئیس ۲۲۳/۸۸۱ زوریخ - لوزان
790€
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
محدود ۶روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
۲۲۳/۹۰۶ زوریخ - لوزان
790€
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۶روز
۱۳۹۸-۰۴-۲۷
اروپا ۷۸/۱۳۶ مادرید، بارسلون
1295€
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
تکمیل ۸ روز
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
تور سوئیس-فرانسه ۶۵۰/۱۰۱۱ لوزان -پاریس
1290€
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷روز
۱۳۹۸-۰۴-۰۶
تور سوئیس- ایتالیا ۱۰۱۸/۱۰۱۹ تور لوگانو-رم
990€
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۰۹
تورسوئیس-ایتالیا ۹۵۵/۱۰۰۳ لوگانو-میلان-ونیز
1340€
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۷ روز
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
  نیاز به مرخصی